American Language Schools

Американски Езикови Училища


Общата Европейска Езикова Рамка за владеене на чужд език унифицира и прави съпоставими нивата на езикова компетентност в цяла Европа. Тя е създадена, за да стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и е пряко ориентирана към общия европейски пазар на труда. Дефинират се шест нива на езикови компетенци – от А1 (начинаещи) до С2 (почти роден език). С тяхня помощ всеки би могъл по-лесно и диференцирано да направи оценка на това, до колко може да се справи в различни ситуации.

                 Проверете сами какво е Вашето ниво на владеене на езика?

Европейската езикова рамка Ви дава възможност да проверите сами и да се ориентирате кое е Вашето ниво на владеене на езика. Сверете своите възможности с Европейската езикова рамка и вижте какво още ще можете да правите в следващото ниво. Това ще Ви помогне по-лесно да се ориентирате и планирате езиковото си обучение.

 

   ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА - МАТРИЦА ЗА САМООЦЕНКА

 

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

С

Л

У

Ш

А

Н

Е

Мога да разбирам познати думи и основни изрази, свързани с мен, моето семейство, непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и ясно.

Мога да разбирам често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието. Мога да схващам същественото от кратки и ясни послания и съобщения.

Мога да разбирам същественото, когато се говори ясно. Мога да схвана основната информация от радио и телевизия.

Мога да разбирам сравнително дълги устни изложения и лекции и дори да следя сложна аргументация, при условие, че темата ми е позната. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми.

Мога да разбирам сравнително дълги изказвания, дори и да не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без особени усилия.

Мога да разбирам с лекота всякаква реч, както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията, дори когато се говори бързо, при условие, че имам известно време да свикна с особеностите на акцента.

Ч

Е

Т

Е

Н

Е

Мога да разбирам познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.

Мога да чета кратки, елементарни текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам кратки лични писма.

Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.

Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позиции. Мога да разбирам съвременната литературна проза.

Мога да разбирам сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавям стилистични нюанси. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции, не са свързани с професионалната ми област.

Мога да чета с лекота всякакви текстове, дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание, като например учебници, научни статии и литературни творби.

Д

И

А

Л

О

Г

Мога да общувам с елементарни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да ми помогне в намирането на точните думи. Мога да задавам прости въпроси и да отговарям на такива при непосредствена необходимост или позната тематика.

Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да водя кратък разговор, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога да го поддържам.

Мога да се справям в ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответния език. Мога да участвам без подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието.

Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и отстоявам становищата си.

Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение. Мога да използвам езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти. Мога точно да изразявам мислите и мнението си.

Мога да участвам във всякакъв разговор или дискусия. Владея разговорни и идиоматични изрази. Мога да изразявам всички нюанси на мисълта си. Ако все пак се затрудня, мога да намеря друга формулировка и да се измъкна с лекота от затруднението, без това да бъде забелязано.

М

О

Н

О

Л

О

Г

Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея и хората, които познавам.

Мога да опиша на кратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието си, настоящата или предишната си професионална дейност.

Мога да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели с прости свързани изречения. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления.

Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.

Мога ясно и подробно да говоря върху по-сложни въпроси, като включвам свързани с тях теми, да развивам определени аспекти и завършвам изказването по подобаващ начин.

Мога да направя ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил. Мога да построя логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.

П

И

С

А

Н

Е

Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса си или други лични данни.

Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност.

Мога да съставям несложен свързан текст на теми, които са ми познати или ме интересуват. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления.

Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище. Мога да водя лична кореспонденция като в нея подчертавам значимите за мен събития и преживявания.

Мога да съставям добре структурирани писмени текстове, като ясно изразявам мнението си. Мога да пиша писма, есета и доклади по различни теми, като наблягам на същественото. Мога да избера подходящ за адресата стил.

Мога да съставям ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Мога да напиша сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразя становището си логично, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да пиша резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.

 

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!